Jak Amigoz funguje?

Amigoz

Osobní půjčka až do výše 45 000 Kč

Když o půjčku žádáte poprvé, bude limit Vaší půjčky nastaven až na 8000 Kč. Ihned po splácení celé půjčky obdržíte e-mail s aktuálním limitem půjčky, v rámci kterého si můžete u nás půjčit.

Ke každému zákazníkovi máme individuální přístup dle jeho skutečných potřeb a možností. Váš limit může být navýšen až na 45 000 Kč, a to na základě Vaší platební schopnosti a spolupráce s naší firmou při úhradě půjčky.


BBPůjčka je určena pro řešení dočasných finančních potíží a je pouze doplňkem příjmů, nikoli jejich hlavním zdrojem.

Než zažádáte o půjčku, zvažte předem, zda to zvládnete a půjčku dle sjednaných podmínek řádně a včas splatíte. Pokud se nechcete dostat do začarovaného kruhu, nikdy si nepůjčujte na úhradu splátek jiné půjčky. V případě, že své závazky nezvládáte splácet, raději si sjednejte schůzku s finančním poradcem.

Před odesláním žádosti si pozorně přečtěte podmínky smlouvy a v případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis. Plný text smlouvy je zpřístupněn na našich stránkách spolu s tabulkou poplatků. Ve Všeobecných obchodních podmínkách naleznete všechny možné závazky plynoucí ze smlouvy a důsledky, které vyplývají z neplnění těchto závazků.

Pokud nejste schopni půjčku uhradit včas, můžete prodloužit termín její splatnosti. Není-li ani to možné, neprodleně nás kontaktujte a společně se domluvíme na vhodném řešení situace.

vydané společností BB Finance Czech s.r.o., IČO: 241 90 799, se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187143
(dále jen „Obchodní podmínky“)

 1. DEFINICE POJMŮ
  1. Pojmy obsažené v těchto Obchodních podmínkách, jakož i ve Smlouvě, kterou se sjednává Spotřebitelský úvěr a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se vykládají v souladu s významem jim přiřazeným v tomto článku, nevyplývá-li z konkrétního kontextu něco jiného.
  2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se:
   1. Administrativním poplatkem“ rozumí poplatek za správu Spotřebitelského úvěru ve výši dle článku 6 Smlouvy, k jehož úhradě se Klient ve Smlouvě zavázal a který zahrnuje zejména odměnu za klientský servis, provozování Osobního účtu Klienta, vydání potvrzení (například kvitance), korespondenci s Klientem a služby infolinky; Administrativní poplatek naopak nezahrnuje jakékoli platby vzniklé v důsledku prodlení Klienta.
   2. Databázemi“ rozumí databáze ve smyslu § 88 ZoSÚ a registry ve smyslu § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jejichž účelem je zpracování údajů o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti (zejména se jedná o údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů), a to konkrétně následující: Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI).
   3. Dokumenty“ rozumí tyto Obchodní podmínky, návrh Smlouvy, Smlouva a případné další dokumenty, které je Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi na trvalém nosiči dat dle ZoSÚ.
   4. E-mailovou adresou“ rozumí elektronická (e-mailová) adresa, kterou Klient uvede Poskytovateli jako kontaktní, a to buď při osobním a/nebo telefonickém jednání s Poskytovatelem a/nebo v Osobním účtu Klienta.
   5. Informacemi“ rozumí veškeré informace, které je Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat dle ZoSÚ, a to zejména Předsmluvní informace, informace trvale přístupné Klientovi, informace poskytované během trvání závazku a záznam o poskytnutém doporučení.
   6. IZ“ rozumí zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
   7. Jistinou“ rozumí výše peněžních prostředků, která bude Klientovi poskytnuta jako Spotřebitelský úvěr podle Smlouvy, resp. celková výše spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 2 písm. e) ZoSÚ.
   8. Klientem“ rozumí spotřebitel (tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná), kterému je poskytován nebo zprostředkováván Spotřebitelský úvěr.
   9. Osobním účtem Klienta“ rozumí internetová stránka Osobního účtu Klienta dostupná na internetových stránkách Poskytovatele, která slouží jako platforma pro účely komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem na dálku, přičemž tato internetová stránka umožňuje Klientovi učinit vůči Poskytovateli právní jednání (zejména přijmout návrh na uzavření Smlouvy) elektronicky, a to způsobem umožňujícím zachycení obsahu Klientova právního jednání a určení Klienta jako jednající osoby. Prostřednictvím Osobního účtu Klienta jsou Klientovi poskytnuty veškeré dokumenty a informace, a to po dobu přiměřenou účelu (tj. po dobu, po kterou jsou dokumenty a informace pro Klienta relevantní, zejména po dobu jednání o uzavření Smlouvy, po dobu trvání smluvního vztahu a také po dobu nezbytnou po skončení trvání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem). Klient bude mít právo kdykoli tyto dokumenty a informace uložit či do nich nahlédnout a seznámit se s nimi. Dokumenty a informace budou v Osobním účtu Klienta uloženy ve formě elektronického dokumentu ve formátu pdf chráněného proti pozdějším změnám, čímž bude zajištěno uchovávání dokumentů a informací v nezměněné podobě.
   10. OZ“ rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
   11. Pobočkou“ rozumí provozovna BB Finance Czech s.r.o. nacházející se na adrese Praha 10 - Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00.
   12. Poskytovatelem“ rozumí obchodní společnost BB Finance Czech s.r.o., IČO: 241 90 799, se sídlem Praha 10 - Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187143.
   13. Předsmluvními informacemi“ rozumí předsmluvní informace ve smyslu ZoSÚ předložené Klientovi před uzavřením Smlouvy na zákonem předepsaném formuláři, jejichž účelem je Klienta jako spotřebitele seznámit přehlednou formou se základními parametry Spotřebitelského úvěru nabízeného Poskytovatelem a umožnit mu porovnat je případně s nabídkou jiných poskytovatelů a/nebo zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru.
   14. Přihlašovacími údaji“ rozumí unikátní přihlašovací jméno a heslo Klienta k Osobnímu účtu Klienta.
   15. Sazebníkem“ rozumí příloha č. 2 Smlouvy, kde jsou uvedeny celkové náklady Spotřebitelského úvěru v závislosti na jeho výši a době trvání.
   16. Smlouvou“ rozumí smlouva o Spotřebitelském úvěru ve smyslu ZoSÚ, zejména smlouva o zápůjčce, jejíž obsah je částečně určen těmito Obchodními podmínkami.
   17. Smluvními stranami“ rozumí Poskytovatel a Klient.
   18. Splátkou“ rozumí sjednaná pravidelná měsíční splátka Spotřebitelského úvěru, která zahrnuje částečnou splátku Jistiny, částečnou splátku úroku a Administrativní poplatek.
   19. Splátkovým kalendářem“ rozumí dokument tvořící nedílnou součást Smlouvy a obsahující údaje o výši, počtu a četnosti Splátek na úhradu Jistiny, úroku a Administrativního poplatku za dané zúčtovací období, které činí jeden měsíc, ledaže si Poskytovatel s Klientem dohodnou ve Smlouvě jiné zúčtovací období.
   20. Spotřebitelským úvěrem“ rozumí spotřebitelský úvěr ve smyslu § 2 ZoSÚ, tj. odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služby poskytovaná nebo zprostředkovaná Klientovi jako spotřebiteli ze strany Poskytovatele.
   21. Tabulkou umoření“ rozumí bezplatný výpis z účtu, resp. přehled dlužných plateb, lhůt a podmínek vztahujících se ke splácení, v podobě tabulky umoření vytvořené dle přílohy č. 5 k ZoSÚ.
   22. Telefonním číslem“ rozumí telefonní číslo Klienta, které je spárováno s jeho mobilním telefonem nebo jiným zařízením umožňujícím příjem hlasových hovorů a čtení SMS zpráv a které Klient uvedl jako kontaktní, a to buď při osobním a/nebo telefonickém jednání s Poskytovatelem a/nebo v Osobním účtu Klienta.
   23. Účtem Klienta“ rozumí účet vedený na jméno Klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
   24. Zákonem proti praní špinavých peněz“ rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
   25. ZoSÚ“ rozumí zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění.
   26. Žádostí o poskytnutí Spotřebitelského úvěru“ rozumí žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru učiněná Klientem prostřednictvím Osobního účtu Klienta.
  3. Rubriky (nadpisy) použité v těchto Obchodních podmínkách slouží pouze pro zpřehlednění obsahu a nemohou být použity při výkladu těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.
  4. Nevyplývá-li z konkrétního kontextu něco jiného, veškeré pojmy vyjádření v jednotném čísle mohou být aplikovány, jako by byly vyjádřeny v množném čísle a naopak.
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování Spotřebitelského úvěru upravují podmínky poskytování Spotřebitelského úvěru Poskytovatelem Klientům, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran v průběhu trvání závazku založeného Smlouvou.
  2. Obchodní podmínky Poskytovatel vydává v souladu s ustanovením § 1751 OZ. Obchodní podmínky se vztahují na všechny závazky mezi Poskytovatelem a Klientem vzniklé na základě Smlouvy.
  3. Obchodní podmínky se stávají součástí každé Smlouvy, určují a doplňují některé části jejího obsahu, nestanoví-li Smlouva jinak. Tyto Obchodní podmínky jsou pro Klienta závazné. Klient měl možnost se s Obchodními podmínkami před podpisem Smlouvy seznámit, což stvrzuje níže svým vlastnoručním podpisem.
  4. Tyto Obchodní podmínky dále upravují rovněž postup před uzavřením Smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem a obsahují některé Informace, které je Poskytovatel povinen Klientovi poskytnout před uzavřením Smlouvy. Z tohoto důvodu jsou tyto Obchodní podmínky poskytovány Klientovi již před uzavřením Smlouvy.
 3. POVINNOSTI PODLE ZÁKONA PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
  1. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel jako povinná osoba ve smyslu § 2 Zákona proti praní špinavých peněz je ve stanovených případech povinen provádět identifikaci Klienta a/nebo kontrolu Klienta postupem podle příslušných ustanovení Zákona proti praní špinavých peněz a dalších právních předpisů. V případě, že je Klient zastoupen zmocněncem a/nebo zákonným zástupcem, je Poskytovatel oprávněn provést kontrolu a identifikaci i takového zmocněnce a/nebo zákonného zástupce.
  2. Poskytovatel je oprávněn pro účely identifikace Klienta od Klienta požadovat předložení dokladu totožnosti a učinit si z tohoto dokladu totožnosti kopii a pořizovat výpisy.
  3. V případě nutnosti kontroly Klienta ve smyslu § 9 Zákona proti praní špinavých peněz je Klient povinen poskytnout Poskytovateli informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.
  4. V případech stanovených v § 11 Zákona proti praní špinavých peněz nemusí Poskytovatel provádět identifikaci Klienta a zjišťovat informace o zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 písm. a) Zákona proti praní špinavých peněz a zjištění skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona proti praní špinavých peněz, pokud tyto úkony byly provedeny jinou úvěrovou nebo finanční institucí.
  5. Jestliže je Smlouva uzavírána distančním způsobem, zejména prostřednictvím Osobního účtu Klienta, je Poskytovatel oprávněn provést identifikaci Klienta tak, že uskuteční první platbu dle Smlouvy na Účet Klienta a současně Klient zašle Poskytovateli kopii dokladu potvrzujícího existenci Účtu Klienta, kopie příslušných částí průkazu totožnosti Klienta a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje Klienta a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.
  6. Dozví-li se Klient o tom, že jakákoliv třetí osoba zneužila či byť jen mohla zneužít jeho doklad totožnosti, je povinen neprodleně upozornit na uvedenou skutečnost Poskytovatele.
  7. Klient bere na vědomí, že pokud Klient neposkytne Poskytovateli informace, doklady a/nebo jinou součinnost nezbytnou pro provedení identifikace a/nebo kontroly Klienta podle Zákona proti praní špinavých peněz, je Poskytovatel povinen uzavření Smlouvy odmítnout. Stejně tak je Poskytovatel povinen postupovat, pokud se Klient odmítne identifikaci a/nebo kontrole podrobit nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci a/nebo kontrolu Klienta, anebo má-li Poskytovatel pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.
  8. Klient bere dále na vědomí, že Poskytovatel je jako povinná osoba ve smyslu Zákona proti praní špinavých peněz povinen uchovávat údaje a informace týkající se identifikace Klienta, včetně kopií dokladů, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem.
 4. OSOBNÍ ÚČET KLIENTA
  1. Pro účely realizace bezpečné a jednoduché dálkové komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem provozuje Poskytovatel Osobní účet Klienta. Prostřednictvím Osobního účtu Klienta Poskytovatel poskytuje veškeré Dokumenty a Informace Klientovi.
  2. Klientovi, který projeví zájem o uzavření Smlouvy (zejména po vyplnění formuláře dostupného na internetových stránkách Poskytovatele a/nebo po předchozím telefonním hovoru s Klientem), zřídí Poskytovatel přístup do Osobního účtu Klienta a vyrozumí jej o jeho Přihlašovacích údajích do Osobního účtu Klienta prostřednictvím E-mailové adresy.
  3. Klient bere na vědomí, že je povinen Přihlašovací údaje uchovávat v tajnosti a že je povinen tyto údaje nesdělovat třetím osobám. Klient je odpovědný za ztrátu a za zneužití Přihlašovacích údajů třetími osobami a za případnou škodu, která zneužitím či ztrátou Přihlašovacích údajů Poskytovateli vznikne. Dozví-li se Klient o tom, že jakákoliv třetí osoba zneužila či byť jen mohla zneužít jeho Přihlašovací údaje, je povinen neprodleně upozornit na uvedenou skutečnost Poskytovatele. Umožní-li Klient třetí osobě přístup do Osobního účtu Klienta, má Poskytovatel za to, že Klient třetí osobu v potřebném rozsahu zmocnil k jednání za Klienta a z těchto úkonů bude zavázán přímo Klient.
  4. V případě, že Klientovi nemůže být zřízen Osobní účet Klienta nebo by byl tento způsob komunikace pro Klienta nevhodný, probíhá veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty (emailem).
 5. POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI KLIENTA
  1. Klient, který má zájem o uzavření Smlouvy, musí Poskytovateli za účelem posouzení úvěruschopnosti doložit alespoň následující informace a doklady:
   1. své identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, rodné číslo, občanství, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu);
   2. informace, zda bylo či je proti němu vedeno exekuční a nebo insolvenční řízení či zda takové řízení Klientovi hrozí;
   3. informace o celkové výši jeho čistých měsíčních příjmů a o jeho očekáváných měsíčních výdajích;
   4. informace o jeho existujících dluzích – splatných i nesplatných;
   5. je-li Klient zaměstnancem: informace o zaměstnavateli, pracovní pozici, výši mzdy, době trvání pracovního poměru, doklady prokazující příjem měsíční mzdy (zejména výplatní pásky, pracovní smlouva, výpisy z účtu a/nebo potvrzení zaměstnavatele);
   6. je-li Klient fyzickou osobou – podnikající: výpis z živnostenského rejstříku, vydané faktury za období posledních 6 měsíců, výpisy z účtu za posledních 6 měsíců
  2. Konkrétní rozsah požadovaných informací a dokladů podle článku 5.1. těchto Obchodních podmínek může být dále upraven (tj. zúžen či rozšířen) na základě sdělení (požadavku) Poskytovatele, a to v závislosti na průběhu individuálního posouzení úvěruschopnosti daného Klienta.
  3. Klient bere na vědomí, že dle § 84 odst. 2 ZoSÚ je povinen Poskytovateli poskytnout úplné a pravdivé informace a doklady a že na žádost Poskytovatele je povinen poskytnuté informace a doklady vysvětlit a doplnit.
  4. Klient dále bere na vědomí, že pokud nesplní svoji povinnost poskytnout úplné a pravdivé informace a doklady nezbytné pro posouzení jeho úvěruschopnosti a Poskytovatel proto nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, Poskytovatel Smlouvu neuzavře a Jistinu, resp. Spotřebitelský úvěr, neposkytne.
  5. Po dodání požadovaných informací a dokladů nezbytných pro posouzení úvěruschopnosti Klienta provede Poskytovatel jejich ověření způsobem přiměřeným individuálním okolnostem Klienta. Poskytovatel tímto Klienta výslovně upozorňuje, že za účelem posouzení úvěruschopnosti Klienta bude vyhledávat údaje o Klientovi v Databázích, dalších veřejně přístupných registrech (včetně katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku a centrální evidence exekucí), Databázi neplatných dokladů PČR - MV ČR a Databázi stratených a odcudzených dokladov PSR - MV SR, případně kontaktovat osoby, které považuje v důsledku sdělení informací dle článku 5.1. těchto Obchodních podmínek za osoby, jejichž vyjádření je relevantní pro posouzení úvěruschopnosti Klienta.
  6. Při posuzování úvěruschopnosti Klienta Poskytovatel posuzuje zejména schopnost Klienta splácet Splátky, a to na základě porovnání příjmů a výdajů Klienta a způsobu plnění dosavadních dluhů. Pokud Poskytovatel odmítne poskytnout Klientovi Spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, informuje Klienta bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů nebo vyhledávání v Databázích, informuje Poskytovatel Klienta o tomto výsledku a použité Databázi, a to prostřednictvím Osobního účtu Klienta a/nebo E-mailem.
 6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Poskytovatel umožnuje Smlouvu uzavřít následujícími způsoby:
   1. prostřednictvím Osobního účtu Klienta;
  2. Na změnu Smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení těchto Obchodních podmínek upravujících uzavření Smlouvy.
 7. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM OSOBNÍHO ÚČTU KLIENTA
  1. K uzavírání Smlouvy prostřednictvím dálkové komunikace může dojít mezi Smluvními stranami pouze prostřednictvím Osobního účtu Klienta. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  2. Po přihlášení do Osobního účtu Klienta může Klient kdykoliv podat Žádost o poskytnutí Spotřebitelského úvěru, a to v rozmezí od 1.000,- Kč do 45.000,- Kč; Klient, který dosud nikdy neuzavřel s Poskytovatelem žádnou Smlouvu o poskytnutí Spotřebitelského úvěru, však pouze v rozmezí 1.000,- Kč do 5.000,- Kč. Výše požadovaného Spotřebitelského úvěru vždy musí být uvedena v celých tisících Kč. Před podáním Žádosti o poskytnutí Spotřebitelského úvěru má Klient možnost zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do Žádosti o poskytnutí Spotřebitelského úvěru vložil. Obdržení Žádosti o poskytnutí Spotřebitelského úvěru Poskytovatel Klientovi neprodleně potvrdí prostřednictvím jeho E-mailové adresy a Osobního účtu Klienta.
  3. Bez zbytečného odkladu po zaslání Žádosti o poskytnutí Spotřebitelského úvěru je Klient povinen Poskytovateli dodat informace a doklady nezbytné pro posouzení úvěruschopnosti podle článku 5 těchto Obchodních podmínek.
  4. V případě, že Poskytovatel posoudí úvěruschopnost Klienta kladně, zveřejní v Osobním účtu Klienta Předsmluvní informace a současně Klientovi zašle na E-mailovou adresu oznámení o skutečnosti, že má po přihlášení do Osobního účtu Klienta Předsmluvní informace k dispozici.
  5. Poskytovatel vyhotoví návrh Smlouvy, který svým obsahem odpovídá Předsmluvním informacím, a zašle jej Klientovi emailem.
  6. V případě, že Klient nebude některému z údajů uvedenému v Předsmluvních informacích či návrhu Smlouvy rozumět, má možnost prostřednictvím Osobního účtu Klienta, emailem nebo telefonicky kdykoliv požádat Poskytovatele o vysvětlení. Uzavřená Smlouva bude rovněž uložena u Poskytovatele a na žádost Klienta bude jemu zpřístupněna i jinými způsoby než prostřednictvím Osobního účtu Klienta.
  7. Poskytovatel má právo v průběhu uzavírání Smlouvy od svého záměru uzavřít s Klientem Smlouvu až do doby jejího uzavření (tj. poskytnutí peněz) kdykoliv upustit; tím není dotčeno právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy po jejím uzavření na základě důvodů dle příslušných obecně závazných právních předpisů a těchto Obchodních podmínek, resp. Smlouvy
 8. POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (JISTINY)
  1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, poskytne Poskytovatel Klientovi bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy Jistinu, a to prostřednictvím poskytovatele platebních služeb připsáním Jistiny na bankovní účet uvedený Klientem.
 9. ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK
  1. Klient podpisem Smlouvy výslovně souhlasí, že mu bude po dobu trvání závazku ze Smlouvy účtován Administrativní poplatek ve výši, počtu a četnosti dle článku 6 Smlouvy.
  2. Náklady spojené s poskytnutím Spotřebitelského úvěru, a to včetně nákladů na prostředky komunikace na dálku, jakož i jiných obdobných nákladů, jsou již zahrnuty v Administrativním poplatku, a Klient tak nebude za poskytnutí Spotřebitelského úvěru Poskytovateli platit jakékoli jiné úhrady nad rámec Splátek, ledaže dojde k prodlení Klienta s úhradou Splátek.
  3. Poskytovatel nebude po Klientovi při sjednávání Smlouvy požadovat žádné zajištění, pojištění či jakoukoli platbu před poskytnutím Spotřebitelského úvěru. Veškeré platby Klienta budou započítány na uspokojení nároků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek (nebude tak ve smyslu § 95 odst. 1 písm. s), resp. § 106 odst. 1 písm. u) ZoSÚ docházet ke vzniku kapitálu vytvořeného platbami Klienta namísto splácení Spotřebitelského úvěru).
  4. Smlouva není závislá na žádné smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby, a nejedná se tak o smlouvu o vázaném spotřebitelském úvěru ve smyslu ZoSÚ.
  5. Na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek budou dále Klientovi poskytovány služby Osobního účtu Klienta, prostřednictvím kterého může Klient zejména zasílat Poskytovateli své žádosti, sledovat stav výše svého aktuálního dluhu vůči Poskytovateli, komunikovat s Poskytovatelem a získat další informace týkající se závazku ze Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Poskytovatelem. Přístup do Osobního účtu Klienta je zabezpečen před zneužitím údajů ze strany třetích osob prostřednictvím Přihlašovacích údajů.
 10. SPLÁCENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  1. V případě uzavření Smlouvy je Klient povinen Poskytovateli vrátit Jistinu spolu s dohodnutým úrokem a Administrativním poplatkem. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem sjednaný Splátkový kalendář obsahující přehled Splátek, které se Klient zavázal Poskytovateli uhradit ve zde stanovené výši, počtu a četnosti. Klient je povinen splatit Spotřebitelský úvěr v měně Spotřebitelského úvěru za podmínek a v termínech stanovených ve Smlouvě a Splátkovém kalendáři.
  2. Splátky a veškeré případné další nároky Poskytovatele (zejména nároky Poskytovatele vznikající v důsledku prodlení dle článku 12 těchto Obchodních podmínek) může Klient uhradit:
   1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě nebo bankovní účet, který Poskytovatel Klientovi sdělí – v takovém případě je Splátka a/nebo jiná platba dle Smlouvy vůči Poskytovateli uhrazena včas, pokud je připsána na účet nejpozději v den splatnosti (není-li dnem splatnosti pracovní den, použije se ustanovení článku 10.8. těchto Obchodních podmínek),
   2. vkladem hotovosti na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě nebo bankovní účet, který Poskytovatel Klientovi sdělí,
   3. poštovní poukázkou,
   V případě využití způsobů úhrady vyjmenovaných v bodech 10.2.1. až 10.2.3. těchto Obchodních podmínek je Klient povinen jako variabilní symbol příslušné platby uvést své rodné číslo. Do zprávy pro příjemce je Klient povinen vyplnit číslo smlouvy a specifikovat druh příslušné platby – v případě Splátky textem „splátka“, v případě předčasného splacení Spotřebitelského úvěru textem „úplné předčasné splacení“, či „částečné předčasné splacení“, a to v závislosti na druhu příslušného předčasného splacení, a v případě úhrady jiného nároku Poskytovatele textem stručně označujícím příslušný nárok.
  3. Jistinu, úroky a Administrativní poplatek Klient hradí postupně formou dílčího plnění ve Splátkách, které jsou splatné ve lhůtách dle Splátkového kalendáře a Smlouvy.
  4. Neurčí-li Klient dle článku 10.5. těchto Obchodních podmínek jinak, budou nároky Poskytovatele z částky poskytnuté Klientem uspokojeny v následujícím pořadí:
   1. započtení na nejstarší dlužnou Splátku s tím, že pokud poskytnuté plnění nepostačuje k uhrazení celé dlužné Splátky, bude započteno nejprve na její úrokovou část, následně na Administrativní poplatek a následně na její jistinnou část;
   2. započtení na vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů, které Poskytovateli vznikly v souvislosti s prodlením Klienta dle článku 12.5. těchto Obchodních podmínek, vznikne-li na ně Poskytovateli nárok;
   3. započtení na smluvní pokutu, vznikne-li na ni Poskytovateli nárok;
   4. započtení na případný dlužný úrok z dlužné jistiny v případě porušení Splátkového kalendáře a prodlení s více než jednou Splátkou;
   5. započtení na zákonný úrok z prodlení z dlužných Splátek a/nebo smluvní pokuty, vznikne-li na něj Poskytovateli nárok.
  5. Klient má právo určit, který dluh, resp. která část dluhu, má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen(a). Takové určení se Klient zavazuje provést dostatečně určitým způsobem (například uvedením zprávy pro příjemce v případě bezhotovostní platby). Určí-li Klient, který dluh, resp. která část dluhu, má být poskytnutým plnění přednostně uhrazen(a), ustanovení článku 10.4. těchto Obchodních podmínek se nepoužije a ve smyslu § 1932 odst. 2 OZ platí, že pokud Klient určí, že plní nejprve na jistinu Spotřebitelského úvěru, úročí se (kromě zbývající části dlužné jistiny zápůjčky, tj. jistinné části dlužné Splátky/dlužných Splátek) úrokem rovněž vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a splatné úroky, tj. jak úrok, tak úrok z prodlení. Úroky z úroků a vyúčtovaných účelně vynaložených nákladů jsou splatné ke dni splatnosti Splátky následující po měsíci, v němž právo požadovat úroky z úroků a vyúčtovaných účelně vynaložených nákladů vzniklo.
  6. Poskytovatel považuje veškeré platby za plnění přijaté od Klienta. Poskytovatel přijme plnění, které se souhlasem Klienta nabídne třetí osoba. O plnění třetí osobou však musí být Poskytovatel informován včas předem.
  7. Poskytovatel od Klienta příjme i částečné plnění, tj. částečnou úhradu Splátky a/nebo jiného dluhu ze Smlouvy.
  8. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 607 OZ se nepoužije. Klient je tedy povinen zajistit, že veškeré dluhy ze Smlouvy budou Poskytovateli uhrazeny nejpozději v příslušný den uvedený ve Smlouvě a/nebo Splátkovém kalendáři, a to i v případě, že takový den připadne na sobotu, neděli či svátek.
  9. Případné přeplatky Klienta, nebude-li se jednat o předčasné splacení dle článku 11 těchto Obchodních podmínek, budou Klientovi vráceny na Účet Klienta.
 11. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  1. Klient je oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr vyplývající ze Smlouvy předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. V takovém případě má právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého úvěru. V případě úplného předčasného splacení Klient uhradí Poskytovateli částku rovnající se součtu:
   1. nesplacené Jistiny;
   2. úroku ve výši ke dni předčasného splacení;
   3. Administrativního poplatku vzniklého do dne předčasného splacení;
   4. plateb dle článku 12 těchto Obchodních podmínek, byl-li Klient v prodlení se splácením Spotřebitelského úvěru, tj. účelně vynaložených nákladů vzniklých Poskytovateli v důsledku prodlení Klienta, úroku z prodlení a smluvní pokuty.
  2. Uplatnění práva na předčasné splacení úvěru je Klient povinen Poskytovateli písemně oznámit, a to nejpozději 3 dny přede dnem úhrady předčasného splacení.
  3. Uhrazením částek dle článků 11.1.1. až 11.1.3. těchto Obchodních podmínek bude Spotřebitelský úvěr zcela splacen, tím však není dotčen případný nárok Poskytovatele na platby dle článku 11.1.4. těchto Obchodních podmínek, který trvá i po úplném splacení Spotřebitelského úvěru.
  4. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů podle tohoto odstavce nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
  5. Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, započte se Klientem uhrazená částka nejprve na plnění dle článku 11.1.4. (zde nejdříve na účelně vynaložené náklady vzniklé Poskytovateli v důsledku prodlení Klienta, dále na smluvní pokutu a konečně na úrok z prodlení) a následně postupně dle článků 11.1.1. až 11.1.3. těchto Obchodních podmínek, neprovedl-li Klient jinou volbu. Klient je povinen, není-li dohodnuto něco jiného, Spotřebitelský úvěr dále splácet bez přerušení a doba splatnosti jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové výše Splátek je Klient v oznámení podle článku 11.2. těchto Obchodních podmínek povinen též sdělit, jestli žádá o poměrné snížení jednotlivých zbývajících Splátek, nebo o zkrácení Splátkového kalendáře dle Smlouvy s případným snížením poslední Splátky. Nesdělí-li Klient Poskytovateli svoji volbu nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí, že zvolil zkrácení Splátkového kalendáře dle Smlouvy s případným snížením poslední Splátky. Poskytovatel následně zašle Klientovi nový Splátkový kalendář zohledňující snížení Jistiny po částečném předčasném splacení.
  6. Částečným předčasným splacením dochází také k odpovídající změně Smlouvy a Poskytovatel o této změně Klienta vyrozumí zasláním nového Splátkového kalendáře, který se stane součástí Smlouvy.
 12. DŮSLEDKY PRODLENÍ SE SPLÁCENÍM SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  1. V případě prodlení Klienta s úhradou Splátky v termínu splatnosti dle Splátkového kalendáře a Smlouvy má Poskytovatel právo na úhradu:
   1. úroku z prodlení ze Splátky ve výši zákonného úroku dle čl. 12 Smlouvy, a to jak z její jistinné části a Administrativního poplatku, tak i z úrokové části;
   2. účelně vynaložených nákladů dle článku 12.5. těchto Obchodních podmínek;
   3. smluvní pokuty dle článku 12.3. a/nebo 14.5. těchto Obchodních podmínek.
  2. Úrok z prodlení je Klient povinen uhradit vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém vznikl Poskytovateli nárok na tento úrok.
  3. V případě, že se Klient ocitne v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo její části, je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi smluvní pokutu dle článku 12 Smlouvy.
  4. Smluvní pokuty, resp. jejich jednotlivé části, podle článku 12.3. těchto Obchodních podmínek jsou splatné následující kalendářní den po dni doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
  5. Poskytovatel je dále oprávněn vyúčtovat Klientovi náhradu účelně vynaložených nákladů, které Poskytovateli vzniknou v důsledku prodlení Klienta a které zahrnují zejména náklady na odeslání upomínek, náklady spojené s elektronickou komunikací prostřednictvím zpráv SMS/MMS a emailových zpráv, personální náklady v souvislosti s upomenutím a jednáním s Klientem telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní komunikaci či případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na posouzení dalšího postupu při vymáhání dlužné částky a obdobné náklady, které jsou opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem prodlení Klienta. Výše sjednaných náhrad účelně vynaložených nákladů souvisejících s prodlením Klienta je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy. Náhrada účelně vynaložených nákladů je splatná na základě vyúčtování, které Poskytovatel písemně zašle Klientovi, a to dnem následujícím po dni doručení vyúčtování.
 13. PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  1. Klient je oprávněn prodloužit splatnost Spotřebitelského úvěru o sjednanou dobu, která může činit 5, 15, či 30 dní, jestliže o prodloužení úvěru zažádá Poskytovatele a zaplatí mu poplatek za prodloužení splatnosti úvěru dle Sazebníku. V případě, že Klient žádá o prodloužení a nachází se již v prodlení, počet dnů prodloužení bude poměrně zkrácen o tolik dnů, kolik je již Klient v prodlení. Termín splatnosti úvěru se prodlužuje zaplacením poplatku za prodloužení úvěru převodem na bankovní účet Poskytovatele. Počet možných prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru je neomezený.
  2. Neprodleně po sjednání prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru a uhrazení příslušného poplatku zašle Poskytovatel Klientovi aktualizovanou verzi Splátkového kalendáře prostřednictvím Osobního účtu Klienta, popř. na adresu bydliště Klienta uvedenou ve Smlouvě, nebyl-li Osobní účet Klienta zřízen.
 14. ZESPLATNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Poskytovatel je oprávněn po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní kontrolovat plnění povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy a souvisejících smluvních dokumentů, jakož i riziko vzniku skutečností, které mohou vést k ohrožení návratnosti úvěru.
  2. Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient poruší některou ze svých povinností uvedených ve Smlouvě a současně takové porušení má za následek ohrožení návratnosti Spotřebitelského úvěru.
  3. Poskytovatel má právo prohlásit Spotřebitelský úvěr, tedy nesplacenou Jistinu (v budoucnu splatné jistinné části Splátek), včetně příslušenství (tj. včetně úroku), zcela nebo zčásti za splatný, a to bez ohledu na sjednanou dobu splatnosti Spotřebitelského úvěru a splácení ve Splátkách dle Splátkového kalendáře, tj. zesplatnit i úroky ve výši dle Smlouvy až do výše odpovídající souhrnu úrokových částí Splátek se splatností ke dni zesplatnění v případě, že bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:
   1. proti Klientovi jako dlužníkovi bude zahájeno insolvenční řízení; nebo
   2. Klient se dostane do prodlení s plněním byť jediné Splátky, přičemž dlužná částka nebyla ze strany Klienta uhrazena ani v dodatečné lhůtě stanovené Poskytovatelem v délce 30 dnů.
  4. Stane-li se Spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení Klienta splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené Jistiny Spotřebitelského úvěru, nikoli i budoucích nákladů Spotřebitelského úvěru.
  5. Pokud Poskytovatel dle tohoto oddílu přistoupí ke zesplatnění, zašle bezodkladně Klientovi informaci o zesplatnění na E-mailovou adresu nebo, pokud tato adresa není Poskytovateli známa, na adresu bydliště Klienta uvedenou ve Smlouvě. Ode dne doručení informace o zesplatnění, není-li v informaci o zesplatnění uvedeno datum pozdější, Klient ztrácí výhodu splátek a celá Jistina se stává splatnou. Neuhradí-li Klient Poskytovateli neprodleně veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy (tj. zejména Jistinu, splatné úroky, splatný Administrativní poplatek, úroky z prodlení, vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a/nebo smluvní pokuty), je Poskytovatel oprávněn poté, co nastanou účinky zesplatnění, uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z aktuální výše celkové částky, ohledně níž je Klient v prodlení. Smluvní pokuta podle předchozí věty je splatná kalendářní den následující po dni doručení písemné výzvy k úhradě ze strany Poskytovatele, v níž bude smluvní pokuta vyčíslena.
 15. LIMITACE SMLUVNÍCH POKUT
  1. Souhrn všech smluvních pokut uplatněných Poskytovatelem vůči Klientovi podle článků 12.3. a/nebo 14.5. těchto Obchodních podmínek může činit maximálně (tj. nesmí být vyšší než) 50 % Jistiny.
 16. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Platnost a účinnost Smlouvy nastává dnem poskytnutí Jistiny dle článku 8 těchto Obchodních podmínek.
  2. Smlouva je uzavírána na dobu trvání závazku z ní plynoucího. Nevyužije-li Klient svého práva na předčasné splacení Spotřebitelského úvěru dle článku 11 těchto Obchodních podmínek, je nejkratší dobou, po kterou může závazek ze Smlouvy trvat, doba, na kterou je rozvržen sjednaný Splátkový kalendář k dané Smlouvě.
  3. Smlouva může být ukončena:
   1. splněním, včetně předčasného splacení;
   2. odstoupením od Smlouvy ze strany Klienta dle článku 17 těchto Obchodních podmínek;
   3. odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele podle ustanovení § 2394 OZ;
   4. odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele podle článku 14.2. těchto Obchodních podmínek;
   5. dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Klientem;
   6. případně též jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
  4. V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany Poskytovatele (článek 16.3.3. a/nebo 16.3.4. těchto Obchodních podmínek), nedojde-li k zesplatnění podle článku 14 Smlouvy a/nebo článku 14.2. těchto Obchodních podmínek, je Klient povinen uhradit celou neuhrazenou Jistinu, úrok z dlužné Jistiny (tj. úrokové části Splátek, případně úrok z Jistiny nad rámec úrokové části Splátek, dojde-li k porušení Splátkového kalendáře), Administrativní poplatek do dne odstoupení, případně též smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů, vznikne-li na ně v důsledku prodlení Klienta Poskytovateli nárok. V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany Poskytovatele Smlouva zaniká s účinností k datu doručení oznámení o odstoupení Klientovi, není-li v něm uvedeno datum pozdější.
 17. PRÁVO KLIENTA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to dle § 118 ZoSÚ. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení Poskytovatele informovat na kontaktních údajích uvedených v záhlaví těchto Obchodních podmínek (tj. na adresu dle článku 20.1.1. těchto Obchodních podmínek) formou jednostranného právního jednání učiněného písemně. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno písemně nebo na jiném trvalém nosiči dat (například prostřednictvím elektronicky podepsaného pdf zaslaného prostřednictvím emailu) nejpozději poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, je Klient povinen Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit:
   1. Jistinu,
   2. úrok ve výši, na kterou by Poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina poskytnuta, do dne, kdy je Jistina splacena, a
   3. náhradu nevratných poplatků zaplacených Poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy, jejichž výši Poskytovatel Klientovi sdělí.
  2. Žádné jiné plnění než plnění uvedená výše pod body 17.1.1. až 17.1.3. těchto Obchodních podmínek nebude Poskytovatel po Klientovi požadovat.
 18. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
  1. Komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem se uskutečňuje v českém jazyce, a to následujícími způsoby:
   1. prostřednictvím Osobního účtu Klienta,
   2. prostřednictvím E-mailové adresy Klienta,
   3. v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
   4. telefonicky,
   5. osobně se zástupci a/nebo pracovníky Poskytovatele na Pobočce nebo i mimo Pobočku.
  2. Písemnosti doručované Klientovi prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, zejména písemné upomínky k úhradě dlužné Splátky a/nebo Splátek, informace o zesplatnění a/nebo výzvy k úhradě smluvní pokuty, budou přednostně doručovány na adresu bydliště, kterou Klient uvede v Osobním účtu Klienta nebo, není-li Osobní účet aktivován, na adresu bydliště uvedenou ve Smlouvě.
  3. Písemnost doručovaná Klientovi prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetí pracovní den po odeslání v rámci České republiky, případně patnáctý pracovní den po odeslání do zahraničí.
  4. V případě, že písemnost bude Poskytovateli poskytovatelem poštovních služeb vrácena z důvodu, že Klient odmítne převzetí písemnosti, považuje se takové jednání Klienta za vědomé zmaření a doručení písemnosti je vůči Klientovi účinné, a to ke dni, kdy Klient odmítl zásilku převzít.
  5. Klient je povinen veškeré písemnosti doručované prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb vůči Poskytovateli adresovat na adresu BB Finance Czech s.r.o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice.
  6. Písemnost doručovaná Klientovi prostřednictvím e-mailu na jeho E-mailovou adresu se považuje za doručenou uplynutím doby 96 hodin od okamžiku jejího odeslání.
  7. V případě, že dojde ke změně jakýchkoliv identifikačních údajů Klienta ve smyslu článku 5.1.1. těchto Obchodních podmínek s výjimkou adresy bydliště, je Klient povinen o této změně nejpozději do 10 dnů informovat Poskytovatele, a to provedením příslušných změn v Osobním účtu Klienta, popřípadě jiným vhodným způsobem.
  8. V případě, že dojde ke změně adresy bydliště Klienta, E-mailové adresy či Telefonního čísla, je Klient povinen o této změně neprodleně informovat Poskytovatele, a to provedením příslušných změn v Osobním účtu Klienta, popřípadě jiným vhodným způsobem.
 19. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  1. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit vyhlášením jejich nového znění, pokud:
   1. se změní relevantní právní předpisy;
   2. se změní podmínky na trzích finančních služeb;
   3. dojde ke změně technologií nebo organizačních procesů Poskytovatele;
   4. se jedná o odstranění chyby v psaní či počtech;
   5. se nejedná o nepřiměřenou změnu v neprospěch Klienta.
  2. Změny Obchodních podmínek se mohou týkat zejména oblasti úpravy informací a dokumentů požadovaných pro posouzení úvěruschopnosti, způsobu uzavírání Smlouvy a jejích změn, pravidel komunikace, splácení Spotřebitelského úvěru, trvale přístupných informací a/nebo informačních povinností Klienta.
  3. Nové znění Obchodních podmínek Poskytovatel zveřejní na své internetové adrese http://amigoz.cz/ a o tomto dále informuje prostřednictvím Osobního účtu Klienta a E-mailové adresy, popř. písemně na adresu bydliště Klienta uvedenou ve Smlouvě, nebyl-li Osobní účet Klientovi zřízen.
  4. V případě změny Obchodních podmínek nabývá nové znění vůči Klientovi platnosti a účinnosti třicátý kalendářní den následující po dni jejich zveřejnění podle předchozího odstavce, není-li v nich uvedeno datum pozdější.
  5. Pokud nové znění Obchodních podmínek mění rozsah povinností Klienta nad rámec předchozího znění Obchodního podmínek a Klient s novým zněním Obchodních podmínek nesouhlasí, může před datem účinnosti změny odmítnout návrh nového znění Obchodních podmínek, aniž by tím došlo ke zrušení závazku vyplývajícího ze Smlouvy nebo Klientovi vzniklo právo na výpověď Smlouvy. Učiní-li tak Klient, zůstává vůči Klientovi účinné původní znění Obchodních podmínek a veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy zůstávají nedotčena a závazek ze Smlouvy nadále trvá s nezměněným obsahem tak, jak je vymezen Smlouvou a původními Obchodními podmínkami účinnými v době uzavření Smlouvy. Podmínkou uzavření nové Smlouvy však může být akceptace nového znění Obchodních podmínek.
 20. INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ KLIENTOVI JAKO SPOTŘEBITELI (§ 92 ZoSÚ)
  1. V souladu s ustanovením § 92 ZoSÚ tímto Poskytovatel poskytuje Klientovi tyto trvale přístupné informace:
   1. Kontaktní údaje. BB Finance Czech s.r.o.
    IČO: 241 90 799
    sídlo/doručovací adresa: Praha 10 - Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00
    zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187143
    telefonní číslo: 222 764 805
    e-mailová adresa: info@amigoz.cz, zakaznicke.centrum@amigoz.cz
    adresa internetových stránek: www.amigoz.cz
   2. Údaje o registru. Poskytovatel je oprávněn k poskytování spotřebitelských úvěrů na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které mu udělila Česká národní banka dle ZoSÚ. Údaje o oprávnění Poskytovatele k činnosti je možno ověřit v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle ZoSÚ vedeném Českou národní bankou, který je veřejně přístupný.
   3. Interní mechanismus vyřizování stížností. Veškeré stížnosti mohou Klienti v písemné formě podávat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na Pobočce Poskytovatele či zasílat na výše uvedenou doručovací nebo emailovou adresu Poskytovatele. Neprodleně po přijetí stížnosti bude tato stížnost postoupena kompetentnímu pracovníkovi Poskytovatele. Poskytovatel zašle vyjádření Klientovi k jeho stížnosti nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího obdržení. Stížnosti, které nevyžadují odpověď nebo které lze vyřešit jednoduchou ústní domluvou, mohou být rovněž dle povahy věci vyřešeny prostřednictvím telefonické komunikace.
   4. Mimosoudní řešení sporů. Klient bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění Smlouvy je oprávněn řešit finanční arbitr (jak je tento specifikován zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění). Návrh na zahájení řízení může být podán prostřednictvím internetové adresy: http://www.finarbitr.cz/cs/.
   5. Orgán dohledu. Orgánem dohledu nad činností Poskytovatele v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru je Česká národní banka.
   6. Obecné informace o procesu poskytování Spotřebitelského úvěru. Poskytovatel poskytuje Spotřebitelský úvěr na základě žádosti potenciálního Klienta učiněné písemně, telefonicky, prostřednictvím internetových stránek, osobně na Pobočce nebo jiným způsobem. S potenciálním Klientem nejprve Poskytovatel prodiskutuje základní parametry Spotřebitelského úvěru nabízeného Poskytovatelem a provede základní (předběžnou) analýzu úvěruschopnosti formou pohovoru s potenciálním Klientem. Následně Poskytovatel zajistí Klientovi přístup do Osobního účtu Klienta a vyzve jej k předložení dokladů a informací nutných pro účely posouzení úvěruschopnosti tak, jak jsou uvedeny v článku 5 těchto Obchodních podmínek. V případě, že je úvěruschopnost Klienta vyhodnocena kladně, zašle Poskytovatel Klientovi bez zbytečného odkladu Předsmluvní informace do Osobního účtu Klienta, popř. zašle na email, a dohodne se s ním na vhodném způsobu uzavření Smlouvy podle článku 6 těchto Obchodních podmínek. Předsmluvní informace Poskytovatel Klientovi rovněž náležitě vysvětlí. Jakmile se Klient seznámí s obsahem Předsmluvních informací, předloží Poskytovatel Klientovi návrh Smlouvy, a to prostřednictvím Osobního účtu Klienta a/nebo osobně v závislosti na Klientem zvoleném způsobu uzavření Smlouvy. V případě, že Klient s návrhem Smlouvy souhlasí a jsou splněny všechny další předpoklady pro její uzavření, přistoupí Poskytovatel k uzavření Smlouvy a poskytne Klientovi Jistinu.
   7. Poskytování rady. Poskytovatel neposkytuje Klientům tzv. kvalifikovanou radu ve smyslu § 85 ZoSÚ.
   8. Účel Spotřebitelského úvěru. Poskytovatel poskytuje Spotřebitelský úvěr ve formě zápůjčky bez účelového vázaní.
   9. Zajištění. Poskytovatel pro poskytnutí Spotřebitelského úvěru nevyžaduje žádné zajištění.
   10. Příklady možné doby trvání Spotřebitelského úvěru. Poskytovatel poskytuje Spotřebitelské úvěry na dobu od 7 dnů do 12 měsíců v závislosti na výši požadovaného Spotřebitelského úvěru a výši Splátek a v návaznosti na výsledek posouzení úvěruschopnosti Klienta.
   11. Typ úrokové sazby. Poskytovatel poskytuje Spotřebitelský úvěr pouze s pevnou úrokovou sazbou, tedy sjednaná úroková sazba nebude změněna po celou dobu trvání Spotřebitelského úvěru. Výše nabízené úrokové sazby je stanovena na základě Sazebníku.
   12. Spotřebitelské úvěry v cizí měně. Poskytovatel poskytuje Spotřebitelské úvěry pouze v českých korunách.
   13. Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru. V případě Spotřebitelského úvěru ve výši 30.000 Kč se splatností (dobou trvání) 360 dnů při měsíční splátce 4.000,00 Kč činí pevná zápůjční úroková sazba 97,10%. Spolu s administrativními poplatky včetně veškerých předepsaných úroků, provizí, daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých dalších plateb, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se Spotřebitelským úvěrem činí celkové náklady půjčky 18.000,- Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) pak činí 157,74 %. Celková částka splatná spotřebitelem činí 48.000 Kč.
   14. Další náklady. Veškeré náklady (včetně Administrativního poplatku) jsou zahrnuty v celkových nákladech Spotřebitelského úvěru. Jinými slovy, Poskytovatel nepožaduje po Klientovi úhradu žádných dalších nákladů nad rámec celkových nákladů Spotřebitelského úvěru.
   15. Možnosti splácení. Spotřebitelský úvěr je Klientem splácen pravidelně v měsíčních Splátkách. Počet a výše Splátek jsou závislé zejména na výši poskytnuté Jistiny a finančních možnostech Klienta dle výsledků posouzení jeho úvěruschopnosti. Standardně Poskytovatel nabízí možnost měsíčních Splátek v počtu od 1 do 12 Splátek ve výši od 500,- Kč do 54.000,- Kč. Konkrétní počet a výše Splátek Spotřebitelského úvěru je uvedena ve Splátkovém kalendáři tvořícím přílohu Smlouvy.
   16. Splácení Spotřebitelského úvěru. Veškeré platby uhrazené Klientem budou použity na úhradu dluhů Klienta ze Smlouvy, zejména tedy Jistiny, úroku, Administrativního poplatku, a případných sankčních plnění dle článku 12 těchto Obchodních podmínek. Přitom má Klient vždy právo na určení, kterou část dluhu chce uhradit, jinak se uplatní pořadí zápočtu částečného plnění dle článku 10.4. těchto Obchodních podmínek.
   17. Podmínky předčasného splacení Spotřebitelského úvěru. Klient je oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr vyplývající ze Smlouvy předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. V takovém případě má právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého úvěru způsobem dle článku 11 těchto Obchodních podmínek. Podmínkou předčasného splacení je pouze informování Poskytovatele nejpozději 3 dny přede dnem úhrady předčasného splacení.
   18. Požadavek na ocenění nemovité věci. Poskytovatel nepožaduje pro účely poskytnutí Spotřebitelského úvěru zajištění, a nepožaduje tedy od Klienta ani žádné ocenění jeho nemovitých věcí.
   19. Doplňkové služby. Poskytovatel nepožaduje v souvislosti s poskytnutím Spotřebitelského úvěru uzavření jakékoli smlouvy o doplňkové službě.
   20. Důsledky nedodržení závazků ze Smlouvy. V případě, že Klient nedodrží své závazky ze Smlouvy, zejména pak povinnost platit řádně a včas Splátky dle Splátkového kalendáře a Smlouvy, může Poskytovatel vůči němu uplatnit smluvní pokuty ve výši dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, případně může od Smlouvy odstoupit a/nebo veškeré své nároky zesplatnit, to vše v souladu s ustanoveními článku 14 těchto Obchodních podmínek.
 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky a Smlouva se řídí českými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZoSÚ a OZ.
  2. Smlouva se uzavírá písemně. Veškeré změny a dodatky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě dodatku. Smluvní strany nechtějí být vázány, pokud nebude dodržena písemná forma změny Smlouvy, a vylučují možnost změny Smlouvy jinak než v písemné formě. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje také právní jednání učiněné elektronickými prostředky, zejména prostřednictvím Osobního účtu Klienta, je-li možné ověřit totožnost Klienta prostřednictvím Přihlašovacích údajů.
  3. Pokud Poskytovatel nevykoná jakékoliv svoje právo nebo nárok ze Smlouvy, těchto Obchodních podmínek nebo ze zákona nebo je vykoná z části nebo se zpožděním, toto nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva na další uplatnění takového práva nebo nároku, ani nepředstavuje vzdání se práva uplatnit jiná práva nebo nároky. Jednotlivé nebo dílčí vykonání práva nebo uplatnění nároku Poskytovatele podle Smlouvy, těchto Obchodních podmínek nebo ze zákona nebrání opětovnému vykonání takového práva nebo nároku.
  4. Klient není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy ani své případné pohledávky vůči Poskytovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn postoupit své pohledávky a/nebo práva a povinnosti ze Smlouvy vůči Klientovi na třetí osobu, a to i bez předchozího souhlasu Klienta. Klient souhlasí, aby taková třetí osoba vstoupila do práv a povinností Poskytovatele.
  5. Bude-li jedno nebo více ustanovení těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celých Obchodních podmínek a/nebo celé Smlouvy. V takovém případě Poskytovatel a Klient dohodou nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení novým, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu nejvíce blížit.
  6. Na závazek mezi Poskytovatelem a Klientem se v rozsahu maximálně přípustném neuplatní následující ustanovení: § 557, § 1757 odst. 2 a §§ 1793 až 1795 OZ
  7. Poskytovatel a Klient prohlašují, že změní-li se ve smyslu § 1764 OZ po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, a žádná ze stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé straně a/nebo soudně obnovení jednání o Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran. Poskytovatel a Klient tak na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ a vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ na své smluvní vztahy založené Smlouvou.
  8. Klient není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Klientem, a to i pohledávky nejisté a/nebo neurčité a/nebo nesplatné vůči jakýmkoliv (tj. i nesplatným) pohledávkám Klienta. V tomto rozsahu strany proto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 OZ.
  9. Tyto Obchodní podmínky budou Klientovi kdykoli dostupné prostřednictvím Osobního účtu Klienta a na internetových stránkách Poskytovatele http://amigoz.cz/. Na vyžádání Klienta Poskytovatel poskytne Klientovi tyto Obchodní podmínky rovněž v jakékoli jiné formě. V případě uzavření Smlouvy na Pobočce nebo mimo Pobočku budou Klientovi tyto Obchodní podmínky poskytnuty rovněž v listinné podobě.
  10. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 01.12.2016
 1. PŘEDMĚT STÍŽNOSTI A REKLAMACE
  1. Zákazník může podat stížnost nebo službu Společnosti reklamovat. Formou stížnosti Zákazník může vyjádřit svoji nespokojenost zejména s chováním zaměstnanců a zástupců Společnosti. Formou reklamace Zákazník uplatní svá práva z odpovědnosti Společnosti za porušení povinností Společnosti vyplývajících z uzavřené smlouvy o úvěru.
 2. OPRÁVNĚNÍ PODAT STÍŽNOST/REKLAMACI
  1. Zákazník je oprávněn podat stížnost či reklamovat službu vždy bez zbytečného odkladu poté, co zjistil důvod stížnosti/reklamace, nejpozději do půl roku od doby, kdy zjistil důvod stížnosti, v případě reklamace pak nejpozději v promlčecí době.
 3. ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTI, REKLAMACE
  1. Stížnosti a reklamace je možné podat pouze následujícím způsobem:
   • Zasláním v listinné podobě na adresu Společnosti: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice
   • Zasláním e-mailu na adresu: reklamace@amigoz.cz
 4. NÁLEŽITOSTI STÍŽNOSTI/ REKLAMACE
  1. Stížnost/ reklamace Zákazníka musí vždy obsahovat:
   • Identifikaci Zákazníka – jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, kontaktní nebo doručovací adresou, případně e-mail a telefonní kontakt
   • Popis obsahu stížnosti/reklamace - v čem Zákazník spatřuje pochybení Společnosti, zaměstnance nebo porušení práv vyplývajících ze smlouvy, včetně doložení příslušných podkladů prokazujících tvrzení Zákazníka, pokud jsou třeba
   • Datum a podpis v případě, že Zákazník stížnost zasílá v listinné podobě.
  2. V případě, že obsah stížnosti/reklamace plně nesplňuje náležitosti dle bodu 4.1 tohoto reklamačního řádu, bude Zákazník vyzván, aby stížnost doplnil, a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta, nejméně 14 dní.
  3. K podáním, která nebudou ani z části mít náležitosti stížnosti/reklamace, zejména v nich nebude popsáno pochybení Společnosti nebo jejích zaměstnanců, případně porušení smlouvy ze strany Společnosti alespoň v základních obrysech, Společnost nepřihlíží.
  4. Pokud Zákazník nedoplní stížnost/reklamaci ve lhůtě, kterou mu Společnost poskytne, nedoplní, stížnost/reklamaci Společnost odmítne.
 5. LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI/REKLAMACE
  1. Lhůta pro vyřízení stížnosti/ reklamace je 30 dnů ode dne, kdy je stížnost přijata.
  2. Do lhůty pro vyřízení stížnosti/reklamace se nezapočítává doba, od vyzvání Zákazníka k doplnění stížnosti k jejímu uplynutí anebo kde dni, kdy bude doručeno Společnosti doplnění stížnosti/reklamace.
  3. Společnost je oprávněna lhůtu k vyřízení stížnosti prodloužit a to až o dalších 30 dní v případě, že se jedná o zvlášť složitý případ. O tomto Zákazníka před uplynutím původní 30 denní lhůty informuje.
 6. VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI, REKLAMACE
  1. Při vyřizování stížnosti/reklamace je osoba k tomu oprávněná povinna postupovat tak, aby byly veškeré okolnosti ve stížnosti/reklamaci popsané řádné prošetřeny a byl zjištěn co nejdůvěryhodněji skutkový stav věci.
  2. V případě, že stížnost/reklamace bude shledána oprávněnou a důvodnou, Společnost zjedná nápravu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.
  3. Vyřízení stížnosti není žádným způsobem zpoplatněno. Zákazník nese pouze své náklady na podání stížnosti.
 7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. V případě, že osoba podávající stížnost/reklamaci je spotřebitelem, může v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti/reklamace využít též možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
  2. Orgánem příslušným k řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů je finanční arbitr.
  3. Více informací o finančním arbitrovi a o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se Zákazník dozví na webových stránkách finančního arbitra: www.finarbitr.cz
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád je platný od 1.12.2016.

Smlouva VZOR

BB Finance Czech s.r.o.

IČO: 241 90 799

se sídlem: Praha 10 - Malešice, Počernická 272/96, PSČ 108 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187143

telefonní číslo: 222 764 805

e-mailová adresa: info@amigoz.cz, zakaznicke.centrum@amigoz.cz

adresa internetových stránek: www.amigoz.cz

(dále jen "Poskytovatel")


Zákazník

r.č.: ..........

adresa pobytu: ..........

číslo účtu: .........., banka: ..........

telefonní číslo: ..........

e-mailová adresa: ..........

(dále jen "Klient")


tímto uzavírají smlouvu o zápůjčce podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále § 104 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

(dále jen "Smlouva")

 1. Součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky pro poskytování Spotřebitelského úvěru vydané Poskytovatelem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou k této Smlouvě připojeny jako její Příloha č. 2 a které jsou Klientovi rovněž dostupné prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele. Pojmy použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají stejný význam jako pojmy definované v Obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.

 2. Předmět Smlouvy:

  Druh spotřebitelského úvěru: Poskytovatel poskytuje Spotřebitelský úvěr ve formě zápůjčky bez účelového vázání na dobu určitou s pevně stanoveným úrokem a administrativním poplatkem. Nejedná se o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Poskytovatele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba, ani o vázaný spotřebitelský úvěr.

  Celková částka Spotřebitelského úvěru bude poskytnuta jednorázově jako zápůjčka (Jistina) v Kč ......... Kč
  Úrok se sjednává jako pevný, nevázaný na žádný index ani referenční úrokovou sazbu, s měsíčním úrokovacím obdobím ve výši p.a. ......... %*
  Klient je povinen hradit měsíční Administrativní poplatek, který je již zahrnut ve sjednané Splátce a nebude dále měněn, ve výši v Kč ......... Kč
  Roční procentní sazba nákladů (RPSN) ......... %
  Celkové náklady Spotřebitelského úvěru (tj. úrok a Administrativní poplatek) činí v Kč ......... Kč
  Celkový dluh, tj. celkové náklady Spotřebitelského úvěru a Jistina, které je Klient povinen zaplatit Poskytovateli, činí v Kč (dále jen "Celkový dluh"). Celkový dluh bude rozvržen do měsíčních Splátek. ......... Kč
  Počet měsíčních Splátek, jimiž dojde ke splacení Celkového dluhu .........
  − výše 1. až předposlední splátky Spotřebitelského úvěru činí v Kč ......... Kč
  − výše poslední splátky Spotřebitelského úvěru činí v Kč 5 000 Kč

  Každá Splátka dle Splátkového kalendáře, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy, se v souladu s definicí Splátky dle Obchodních podmínek skládá z:

  1. jistinné části Splátky – tj. měsíční úhrady na Jistinu ve výši, která odpovídá částce po odečtení úrokové části Splátky a měsíčního Administrativního poplatku od celkové výše Splátky;
  2. úrokové části Splátky – tj. úhrady sjednaných úroků z Jistiny za období od data splatnosti předchozí Splátky (respektive v případě první Splátky od účinnosti Smlouvy);
  3. měsíčního Administrativního poplatku.

 3. Poskytovatel poskytne Klientovi Jistinu bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy vyjma případů stanovených v článcích 8. a/nebo 14.2. Obchodních podmínek. Jistina bude Klientovi poskytnuta prostřednictvím poskytovatele platebních služeb připsáním Jistiny na bankovní účet č. ______ vedený u ______.

 4. Doba trvání Spotřebitelského úvěru činí 1 měsíců, ledaže dojde k předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru postupem podle článků 16 až 20 této Smlouvy, resp. článku 12 Obchodních podmínek, k prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru postupem podle článku 21 této Smlouvy, resp. článku 13 Obchodních podmínek, a/nebo k prodloužení trvání závazku ze Smlouvy v důsledku prodlení Klienta se splácením Spotřebitelského úvěru.

 5. Klient tímto prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy obdržel Předsmluvní informace a návrh textu této Smlouvy, a to v dostatečném předstihu před jejím uzavřením, že se s jejich obsahem seznámil a jejich obsahu po vysvětlení ze strany Poskytovatele v plném rozsahu porozuměl.

 6. Klient tímto dále prohlašuje, že byl ze strany Poskytovatele seznámen se zápůjční úrokovou sazbou, celkovými náklady Spotřebitelského úvěru, výší Administrativního poplatku, výší smluvních pokut, jakož i s výší roční procentní sazby nákladů Spotřebitelského úvěru poskytnutého ze strany Poskytovatele na základě této Smlouvy.

 7. Klient je oprávněn obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě Tabulky umoření dle přílohy č. 5 ZoSÚ, která obsahuje dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé Splátky ukazující umořování Jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.

  Prodlení Klienta

 8. Klient a Poskytovatel se dohodli, že v případě, že se Klient ocitne v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo její části, je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z aktuální výše dlužné Splátky (tj. jak z její jistinné, tak úrokové části a dlužného Administrativního poplatku) za každý den, který následuje po dni, kdy se Klient ocitl v prodlení se splacením Splátky nebo její části). Smluvní pokuta je splatná kalendářní den následující po dni doručení písemné výzvy k úhradě ze strany Poskytovatele.

 9. Poskytovatel je dále oprávněn vyúčtovat Klientovi náhradu účelně vynaložených nákladů, které Poskytovateli vzniknou v důsledku prodlení Klienta a které zahrnují zejména náklady na odeslání upomínek, náklady spojené s elektronickou komunikací prostřednictvím zpráv SMS/MMS a emailových zpráv, personální náklady v souvislosti s upomenutím a jednáním s Klientem telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní komunikaci či případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na posouzení dalšího postupu při vymáhání dlužné částky a obdobné náklady, které jsou opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem prodlení Klienta. Náhrada účelně vynaložených nákladů je splatná na základě vyúčtování, které Poskytovatel písemně zašle Klientovi, a to dnem následujícím po dni doručení vyúčtování.

 10. V případě, že Klient včas nesplní povinnost uhradit Splátku v termínu splatnosti dle Splátkového kalendáře a/nebo Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn celou zbývající, doposud neuhrazenou Jistinu poskytnutou na základě Smlouvy zesplatnit; tím není dotčeno oprávnění Poskytovatele zesplatnit Spotřebitelský úvěr dle článku 14.3. Obchodních podmínek. Před zesplatněním Jistiny Poskytovatel upomene Klienta e-mailem prostřednictvím upomínky k úhradě dlužné Splátky a/nebo Splátek, vyzve jej k úhradě ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětné upomínky a poučí jej, že pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou v této lhůtě zcela uhrazeny, přistoupí Poskytovatel k zesplatnění celé Jistiny. Pokud dlužná Splátka a/nebo Splátky nebudou plně uhrazeny ve lhůtě dle předchozí věty, zašle Poskytovatel Klientovi informaci o zesplatnění, a to emailem na emailovou adresu Klienta uvedenou v Osobním účtu Klienta. Ode dne doručení informace o zesplatnění, není-li v informaci o zesplatnění uvedeno datum pozdější, Klient ztrácí výhodu splátek a celá Jistina se stává splatnou. Neuhradí-li Klient Poskytovateli neprodleně veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy (tj. zejména Jistinu, splatné úroky, splatný Administrativní poplatek, úroky z prodlení, vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů a/nebo smluvní pokuty), je Poskytovatel oprávněn poté, co nastanou účinky zesplatnění, uplatnit vůči Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z aktuální výše celkové částky, ohledně níž je Klient v prodlení. Smluvní pokuta podle předchozí věty je splatná kalendářní den následující po dni doručení výzvy k úhradě ze strany Poskytovatele, v níž bude smluvní pokuta vyčíslena.

 11. Smluvní pokuta podle článku 8 a/nebo 10 této Smlouvy může činit maximálně (nebude vyšší než) 50 % Jistiny.

 12. Je-li Klient v prodlení s plněním kterékoli Splátky, resp. částky po zesplatnění podle článku 10 této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat z dlužné Jistiny zákonný úrok z prodlení, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a stanoví se dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Zákonný úrok z prodlení činí k datu uzavření Smlouvy 8,05% p.a.

 13. Náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady nevznikají.

  Odstoupení od smlouvy

 14. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to dle § 118 ZoSÚ. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení Poskytovatele informovat na kontaktních údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy formou jednostranného právního jednání učiněného písemně. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno písemně nejpozději poslední den výše uvedené lhůty. Došlo-li k odstoupení, je Klient povinen Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit Jistinu a úrok ve výši, na kterou by Poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina poskytnuta, do dne, kdy je Jistina splacena, a dále náhradu nevratných poplatků zaplacených Poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Poskytovatel nemá právo požadovat po Klientovi žádné další plnění kromě plnění uvedených v předchozí větě.

 15. V případě odstoupení od Smlouvy podle článku 14 této Smlouvy je Klient povinen zaplatit Poskytovateli úrok ve výši 0 Kč denně, na který by vznikl Poskytovateli nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina čerpána, do dne, kdy je Jistina splacena.

  Předčasné splacení

 16. Klient je oprávněn splatit Spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. V takovém případě má právo na poměrné snížení celkových nákladů poskytnutého Spotřebitelského úvěru. V případě úplného předčasného splacení Klient uhradí Poskytovateli částku rovnající se součtu:
  1. nesplacené Jistiny;
  2. úroku ve výši ke dni předčasného splacení Spotřebitelského úvěru;
  3. Administrativního poplatku vzniklého do dne předčasného splacení Spotřebitelského úvěru;
  4. a případně plateb dle článku 12 Obchodních podmínek, byl-li Klient v době trvání Spotřebitelského úvěru v prodlení s některou ze Splátek, tedy:
   1. účelně vynaložených nákladů vzniklých Poskytovateli v důsledku prodlení Klienta,
   2. smluvní pokuty, a
   3. zákonného úroku z prodlení.

 17. Uplatnění práva na předčasné splacení Spotřebitelského úvěru je Klient povinen Poskytovateli písemně oznámit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky.

 18. Uhrazením částek dle článků a až 16.c této Smlouvy bude Spotřebitelský úvěr zcela splacen, tím však není dotčen případný nárok Poskytovatele na sankční plnění dle článku 16.d této Smlouvy.

 19. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů podle tohoto odstavce nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

 20. Dojde-li pouze k částečnému předčasnému splacení Spotřebitelského úvěru, započte se Klientem uhrazená částka v pořadí dle článku 16.d a následně článků a až 16.c této Smlouvy, neprovede-li Klient jinou volbu. Klient je povinen, není-li dohodnuto něco jiného, Spotřebitelský úvěr dále splácet bez přerušení a doba splatnosti jednotlivých Splátek zůstane nezměněna. Pro stanovení nové výše Splátek je Klient v oznámení podle článku 17 této Smlouvy povinen též sdělit, jestli žádá o poměrné snížení jednotlivých Splátek, nebo o zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. Nesdělí-li Klient Poskytovateli svoji volbu nejpozději do dne připsání částky odpovídající částečnému předčasnému splacení, platí, že zvolil zkrácení splátkového kalendáře, případně za současného snížení poslední Splátky. Poskytovatel následně zašle Klientovi nový splátkový kalendář zohledňující snížení Jistiny po částečném předčasném splacení.

 21. Smluvní strany se dohodly, že s částečným předčasným splacením s důsledky podle ustanovení článků 16 až 19 této Smlouvy dochází také k odpovídající změně této Smlouvy a Poskytovatel o této změně Klienta pouze vyrozumí zasláním nového splátkového kalendáře, který se stane součástí Smlouvy.

  Prodloužení splatnosti

 22. Klient je oprávněn prodloužit splatnost Spotřebitelského úvěru o sjednanou dobu (5, 15 nebo 30 dnů), jestliže o prodloužení úvěru požádá Poskytovatele a zaplatí mu poplatek za prodloužení splatnosti úvěru dle Sazebníku. V případě, že Klient žádá o prodloužení a nachází se již v prodlení, počet dnů prodloužení bude poměrně zkrácen o tolik dnů, kolik je již Klient v prodlení. Termín splatnosti úvěru se prodlužuje zaplacením poplatku za prodloužení úvěru převodem na bankovní účet Poskytovatele. Počet možných prodloužení splatnosti Spotřebitelského úvěru je neomezený.

  Povinnosti Klienta

 23. Klient je povinen:
  1. poskytnout pravdivé, úplné a správné informace a/nebo doklady, jak pro účely posouzení jeho úvěruschopnosti, tak i pro jiné účely v souvislosti s plněním Smlouvy;
  2. po dobu trvání Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k podstatnému zhoršení jeho finanční situace a tím i k ohrožení návratnosti Spotřebitelského úvěru;
  3. pečovat a chránit svůj majetek s péčí řádného hospodáře tak, aby nedocházelo k jeho snížení a/nebo znehodnocení, které by mohlo případně snížit možnost uspokojení Poskytovatele;
  4. bezodkladně informovat Poskytovatele o všech skutečnostech, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit jeho schopnost splácet Spotřebitelský úvěr, zejména pak o tom, že:
   1. Klient se nachází v úpadku ve smyslu IZ (bez ohledu na skutečnost, zda byl úpadek Klienta soudem prohlášen, či nikoli);
   2. Klient má v úmyslu podat návrh na povolení oddlužení;
   3. proti Klientovi byla podána žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu nebo jiný návrh na zahájení soudního, rozhodčího a/nebo správního řízení, jehož výsledek by mohl ohrozit návratnost Spotřebitelského úvěru;
   4. vůči Klientovi jako dlužníkovi bylo zahájení insolvenční řízení ve smyslu IZ;
   5. vůči Klientovi jako dlužníkovi bylo zahájení exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí.
  5. plnit své povinnosti vyplývající z daňových předpisů a z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění;
  6. v případě změny adresy svého bydliště, telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy neprodleně informovat Poskytovatele prostřednictvím Osobního účtu Klienta, resp. změnit údaj o adrese svého bydliště, telefonního čísla a/nebo e-mailové adrese v Osobním účtu Klienta, případně jiným vhodným způsobem (emailem/poštou). Bydlištěm se přitom rozumí úplná adresa, na které se Klient obvykle zdržuje a na kterou mohou být Klientovi bez obtíží doručovány písemnosti, bez ohledu na to, zda se má Klient takovou adresu evidovánu jako trvalé bydliště.

 24. Klient je povinen pravidelně, alespoň jednou za kalendářní měsíc, kontrolovat informace o stavu splácení Spotřebitelského úvěru v Osobním účtu Klienta, jakož i kontrolovat a seznamovat se s dokumenty a informacemi zasílanými Klientovi prostřednictvím Osobního účtu Klienta.

  Ukončení smlouvy

 25. Tato Smlouva může být ukončena:
  1. splněním, včetně předčasného splacení,
  2. odstoupením od Smlouvy ze strany Klienta způsobem dle článku 14 této Smlouvy,
  3. odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele podle ustanovení § 2394 OZ,
  4. odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele podle článku 14.2. Obchodních podmínek,
  5. dohodou Smluvních stran,
  6. případně též jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
  V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany Klienta se strany vypořádají způsobem dle článku 14 této Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany Poskytovatele, nedojde-li k zesplatnění podle článku 10 této Smlouvy a/nebo článku 14.2. Obchodních podmínek, v nichž jsou pro tento případ upraveny i související nároky Poskytovatele, je Klient povinen uhradit celou neuhrazenou Jistinu, úrok z dlužné Jistiny (tj. úrokové části Splátek, případně úrok z Jistiny nad rámec úrokové části Splátek, dojde-li k porušení splátkového kalendáře), Administrativní poplatek do dne odstoupení, případně též smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a vyúčtované náhrady účelně vynaložených nákladů, vznikne-li na ně v důsledku prodlení Klienta Poskytovateli nárok. V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany Poskytovatele Smlouva zaniká s účinností k datu doručení oznámení o odstoupení Klientovi, není-li v něm uvedeno datum pozdější.

  Závěrečná ustanovení

 26. Ustanovení této Smlouvy se použijí přednostně před ustanoveními Obchodních podmínek v téže věci.

 27. Klient bere na vědomí, že spory vzniklé při plnění této Smlouvy je oprávněn řešit finanční arbitr (jak je tento specifikován zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění). Návrh na zahájení řízení může být podán prostřednictvím internetové adresy: http://www.finarbitr.cz/cs/.

 28. Orgánem dohledu nad činností Poskytovatele v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru a nad dodržováním povinností Poskytovatele je Česká obchodní inspekce.

 29. Poskytovatel nebude po Klientovi při sjednávání Smlouvy požadovat žádné zajištění, pojištění či jakoukoli platbu před poskytnutím Spotřebitelského úvěru. Veškeré platby Klienta budou započítány na uspokojení nároků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek (nebude tak ve smyslu § 106 odst. 1 písm. u) ZoSÚ docházet ke vzniku kapitálu vytvořeného platbami Klienta namísto splácení Spotřebitelského úvěru).

 30. Klient tímto bere na vědomí, že budoucí pohledávky Poskytovatele vznikající z této Smlouvy mohou být Poskytovatelem zastaveny za účelem zajištění jeho dluhu. Dojde-li ke vzniku zástavního práva, je Klient nadále povinen platit veškeré platby vyplývající ze Smlouvy na účet uvedený v této Smlouvě, ledaže mu Poskytovatel nebo zástavní věřitel sdělí jiný účet, a to oznámením podle § 1335 odst. 2 OZ ohledně vzniku zástavního práva k budoucím pohledávkám Poskytovatele nebo prokázáním vzniku zástavního práva zástavním věřitelem. Poskytovatel a Klient se dohodli, že veškeré budoucí pohledávky Poskytovatele z této Smlouvy mají být plněny Klientem přímo zástavnímu věřiteli, a to bez ohledu na to, zda je zajištěný dluh Poskytovatele splatný, nebo nesplatný.

Často kladené otázky (FAQ)

Kvůli tomu, že pracujeme pouze od pondělí do pátku 8-16 hod., nejsme občas schopní reagovat na Vaše dotazy obratem. Proto jsme pro vás připravili seznam nejčastějších otázek a věříme, že zde naleznete rychlou pomoc.

Váš tým Amigoz.cz

Registrace

Nepřijímáme žádosti o půjčku přes SMS ani telefon, je potřebua se zaregistrovat na našich webových stránkách a podat žádost online.

Stačí na hlavní stránce kliknout na odkaz Získat půjčku, následně vyplnit dotazník a paj již můžete zažádat o půjčku.

Dávejte vždy pozor na správnost vyplněných údajů, zejména adresu e-mail a číslo mobilu, kam obdržíte informace ohledně své půjčky!

Z bezpečnostních důvodů náš registrační formulář neobsahuje kolonku bankovního spojení. Pokud vám přijde zpráva, že vaše půjčka byla schválena a je připravena k vyplacení, budete zároveň požádáni o uhrazení ověřovacího poplatku z vašeho osobního účtu. Tímto potvrdíte svou identitu, vyjádříte svůj souhlas se Smlouvou a obchodními podmínkami a my zjistíme číslo účtu, na který obratem půjčku vyplatíme.

Podle toho, co děláte:
 • OSVČ: zadejte IČ a adresu
 • zaměstnanci zadejte adresu místa pracovistě

Znamená to, že už máte u nás registraci a nepotřebujete znova vyplňovat registrační formulář. Na hlavní stránce klikněte na ’Zapomenuté heslo’ v pravém horním rohu a zadejte své rodné číslo. Hned obdržíte od nás e-mail s heslem pro přihlášení.

Ano, sami si můžete měnit adresu bydliště, zaměstnání, číslo mobilu a adresu e-mailu. Stačí zajít na svůj účet na Amigoz.cz, přihlásit se a sekci Můj profil provést požadovanou změnu.

Pokud chcete změnit číslo účtu – číslo účtu lze změnit pouze na účet, u kterého si potvrdíme, že je vedený na vás. Při změně vašeho již zaevidovaného účtu je tedy potřeba zaslat ověřovací poplatek 5.- Kč z nového účtu. Detailní informaci naleznete ve vašem profilu.

Z technických, bezpečnostních a legislativních důvodů není možné ihned úplně smazat váš uživatelský účet na Amigoz.cz, u kterého došlo k žádosti o úvěr, nebo obsahuje historii půjček. Místo toho znemožníme přístup k tomuto účtu a každý případný pokus o přihlášení nebo vytvoření nového účtu skončí neúspěchem. Po uplynutí zákonné lhůty dojde k jeho vymazání. Žádost o blokaci je potřeba zaslat písemně na email info@amigoz.cz.

V případě, že se v budoucnu rozhodnete vrátit k našim službám, kontaktujte prosíme naši zákaznickou podporu.

Přihlášení

Stačí zadat adresu e-mail se kterou jste se u nás registrovali, nebo rodné číslo bez lomítka a heslo.

Klikněte na „Zapomenuté heslo“ v pravém horním rohu hlavní stránky (pod políčken heslo) a zadejte své rodné číslo. Heslo Vám bude hned odesláno SMSkou na váš mobilní telefon, uvedený ve vašem profilu.

Pokud jste v minulosti nežádali sami o zablokování účtu, bylo to uděláno automaticky naším systémem a to z bezpečnostních důvodů.

Žádost o půjčku

 • Osobní bankovní účet VEDENÝ NA VAŠE JMÉNO, dispoziční právo k účtu nestačí
 • Občanství ČR
 • Věk minimálně 21 let, maximálně 63 let
 • Nesmíte mít neuhrazené dluhy po splatnosti u nás ani u jiných finančních společností
 • Nesmíte mít aktivní exekuci
 • Stálý a prokazatelný příjem ze zaměstnání nebo podnikání (neakceptujeme důchod ani žádnou formu sociálních dávek)
 • Naše půjčky neposkytujeme osobám v insolvenčním řízení, vč. již ukončeného oddlužení

Pro posouzení žádosti o úvěr potřebujeme doložit doklad o příjmu za poslední tři měsíce – u zaměstnanců buď výplatními páskami a nebo výpisy z účtu tak, aby doklady pokrývali poslední tři po sobě jdoucí měsíce. Zároveň v odůvodněných případech ověřujeme pracovní poměr u uvedeného zaměstnavatele. U OSVČ požadujeme výpisy z účtu.

Půjčky je možné sjednat pouze online po přihlášení do osobního profilu. Neposkytujeme půjčky ani telefonicky, ani při osobní schůzce. Nový žadatel se musí před podáním žádosti zaregistrovat přes odkaz Získat půjčku.

POZOR! Podání žádosti nezakládá nárok na poskytnutí půjčky. Každá žádost prochází kontrolou platební schopnosti a všech zaregistrovaných údajů.

Poskytujeme půjčky od 1.000.-Kč do 45.000.- Kč.

Novým zákazníkům půjčujeme od 1.000 do 8.000 Kč, v případě splatnosti do 30 dnů je tato půjčka poskytnuta bez poplatku.

Žádosti podané v pracovní době ve všední den mezi 8. až 16. hod jsou standardně zpracované během hodiny. V případě zvýšeného počtu zájemců o půjčku nebo podání žádosti mimo pracovní dobu odpověd´můžete očekávat nejpozději do dalšího pracovního dne. Hned po zpracování žádosti vám zašleme sms a e-mail s informací o její schválení nebo zamítnutí.

Ano, nahlížíme do Registru platebních informací a Centrální evidence exekucí.

Ano, pokud jste již své závazky vyrovnali, je možné požádat znovu.

Ověření čísla účtu slouží k potvrzení, že půjčka bude vyplácena na osobní účet vedený na jméno zákazníka, který o tu půjčku žádal a zároveň vyjadřuje souhlas žadatele s podmínkami Smlouvy a s Obchodními podmínkami. Po schválení půjčky od nás obdržíte e-mail se žádostí o zaslání symbolické částky 1,-Kč ze svého účtu včetně platebních údajů.

POZOR! Nezasílejte poplatek složenkou ani vkladem na náš účet neboť nejsme schopní tímto způsobem ověřit číslo vašeho účtu.

V tomto případě si vyberte kteroukoli banku ze seznamu našich účtů a zkopírujte si potřebné platební údaje do systému vaší banky.

Pohyby na bankovních účtech kontrolujeme a registrujeme průběžně během pracovní doby ve všední dny mezi 8. až 16. hodinou. Hned po vyplacení půjčky obdržíte potvrzení formou SMS.

V případě, že se převod uskutečňuje mezi účty různých bank, může převod trvat až několik pracovních dní.

Z technických důvodů poskytujeme půjčky pouze po celých tisících.

Splacení půjčky

Doporučujeme uhradit splátku nejpozději v den její splatnosti, jinak začne Vám běžet penále z prodlení. Pokud peníze zasíláte složenkou nebo z účtu banky, u které nemáme účet, přijetí platby a připsání částky půjčky na váš účet může trvat až několik dní.

Přihlaste se na svůj účet Amigoz a hned zjístíte, kolik dlužíte a kam zaslat platbu.

V případě, že Vám běží penále z prodlení, zkontrolujte si stav Vašeho dluhu těsně před odesláním platby a zašlete přesnou dlužnou částku.

Kompletní platební údaje zjistíte ve svém účtu na Amigoz.cz. Přehled bankovních účtů naleznete v sekci Kontakty na těchto stránkách. Variabilním symbolem je vaše rodné číslo, do zprávy pro příjemce uveďte číslo platby, které naleznete na Vašem profilu. Podle tohoto čísla identifikujeme, o jakou platbu se jedná (zaplacení, prodloužení)

Mohlo se to stát z několika důvodů:

 • platbu jste odeslali mimo naši pracovní dobu
 • platba vůbec neodešla z Vašeho účtu
 • zadali jste špatné číslo bankovního účtu
 • zaslali jste nám peníze vkladem na účet, složenkou nebo převodem z cizího účtu a nezadali jste žádný údaj, podle kterého bychom Vás mohli identifikovat

Zkontrolujte si prosíme správnost všech údajů a zda platba skutečně odešla z vašeho účtu.

V případě nejasností nám zašlete potvrzení transakce na email info@amigoz.cz, abychom mohli platbu prověřit.

Přeplatek vrátíme zpět na účet, ze kterého byla provedena platba. Přeplatky nepřesahující 10 Kč nevracíme.

V případě, že chcete využít předčasného splacení, zašlete nám na email info@amigoz.cz žádost o předčasné splacení spolu s termínem úhrady, ke kterému chcete předčasné splacení provést. Nejpozději do dalšího pracovního dne vám zašleme vyčíslení částky předčasného splacení k uvedenému datu.

Hned po splácení celé půjčky obdržíte e-mail s aktuálním limitem pro půjčky, v rámci kterého můžete zažádat o půjčku ihned. V případě problémů s úhradou poslední půjčky (zejména při výrazném prodlení) limit může být automaticky snížen, další žádost můze být dokonce i zamítnutá.

Prodlení

Máte v podstatě dvě možnosti:

 • prodloužení termínu úhrady – zpoplatněná služba
 • uhradit půjčku opožděně, bohužel v tom případě budete muset uhradit i úroky z prodlení a v případě prodelní delšího než 7 dnů i náklady vymáhání

Můžete zadat prodloužení termínu úhrady splátky, nebo požádat o splátkový kalendář.

Prodloužení termínu úhrady

Podmínkou je uhrazení příslušnýho poplateku za prodloužení.

Nabízíme prodloužení o 5, 15 nebo 30 dní. Přesnou výši poplatku za prodloužení a údaje pro platbu zjistíte ve svém účtu na Amigoz.cz

Pravděpodobně už jste byli v prodlení, když jste nám zaslali poplatek. V případě prodlení nový termín úhrady bude zkrácen o počet dní, o které jste se zpozdili se zaplacením dlužné částky. Místo toho vám promineme úroky (resp. část úroků při delším prodlení) z prodlení hned po zaúčtování poplatku za prodloužení.

Splátkový kalendář

O splátkový kalendář je možné požádat pouze písemně na e-mailu zakaznicke.centrum@amigoz.cz. Do zprávy uveďte, že žádáte o splátkový kalendář a uveďte zároveň své jméno a příjmení pro identifikaci.

Zašleme vám návrh splátkového kalendáře s několika variantami splátek (standardně na 6, 12 nebo 24 měsíců). Do dvou pracovních dnů budeme očekávat vaši odpověď, která varianta splátek vám vyhovuje spolu s dalšími údaji, k jejichž zaslání budete v návrhu splátkového kelandáře vyzváni.

Ano, sestavení splátkového kalendáře je zpoplatněno částkou, jež se odvíjí od toho, kolik jste si půjčili.

Roční úroková sazba (RÚS) kalendáře je stanovená na 24%

Výše poplatku je zahrnuta ve splátkách, nemusíte proto nic hradit předem.

Ano, o splátkový kalendář je možné požádat i u více půjček. V žádosti je však třeba jasně uvést, u kterých půjček o splátkový kalendář žádáte. Půjčky nelze slučovat, splátkový kalendář je potřeba nastavit a hradit u každé půjčky samostatně.

Splátku je nutné uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme vám zaslali návrh. Podrobnosti naleznete v Návrhu splátkového kalendáře.

Bohužel, splátkový kalendář nelze dodatečně měnit, ani u půjčky s již nastaveným splátkovým kalendářem žádat znovu o splátkový kalendář. Je možné posunout dobu splatnosti – jedná se o zpoplatněnou službu, která funguje stejně jako u půjčky (prodloužení termínu úhrady).

Zadejte prodloužení termínu úhrady půjčky nebo uhraďte celý dluh.

Ostatní věci

Veškeré nabídky spolupráce zasílejte prosíme na info@amigoz.cz

V případě zájmu budeme Vás kontaktovat.

Kontaktovat nás můžete ve všední dny mezi 8. až 16. hodinou telefonicky nebo emailem na níže uvedených kontaktech:

Telefon: +420 222 764 805 nebo +420 222 764 900

E-mail: info@amigoz.cz, zakaznicke.centrum@amigoz.cz

Amigoz krátce

BB Finance Czech s.r.o. je členem moderní mezinárodní skupiny BB Finance Group, která působí v oblasti finančních služeb od roku 2006 a je významným partnerem pro více než 300 tisíc spokojených zákazníků. Na českém trhu působí od roku 2012.

Společnost BB Finance Czech s. r. O. je držitelem licence Nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, udělené Českou národní bankou. To dokládá naši transparentnost a kvalitu poskytovaných služeb.

Společnost BB Finance Czech s.r.o. je také registrována u Státního úřadu pro ochranu dat, jako zpracovatel a správce osobních údajů, číslo registrace: 00042792.

Zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou českou i evropskou legislativou. Disponujeme organizačními a technickými prostředky ochrany dat před jejich náhodným či neoprávněným zničením, odhalením, pozměněním a před jakýmkoli jiným zneužitím.

Naším posláním je poskytovat flexibilní finanční řešení vytvářené na míru podle přání a možností klienta. Půjčku do 45 tisíc korun můžete získat rychle a bez jakékoli námahy.

Vůči našim klientům se vždy chováme transparentně. Naše obchodní podmínky, úvěrová smlouva a seznam poplatků jsou zpřístupněné na našich stránkách, díky čemuž přesně víte, jaké jsou Vaše závazky plynoucí ze smlouvy a možné důsledky, které z neplnění těchto závazků vyplývají.